Նկարագիր


«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ»

08/01/2015

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հիմնադրվել է Երևանում 2009 թվականին: Նույն տարում ընկերության տարածքում գործարկվել և հավատարմագրվել է սննդամթերքի փորձարկման լաբորատորիան և սերտիֆիկացման մարմինը:

Ընկերությունը, առաջնորդվելով շարունակական բարելավումների սկզբունքով, կարճ ժամանակահատվածում զարգացրել է փորձարկման լաբորատորիայի հետազոտությունների շրջանակը` ներառելով պարենային հումքի և սննդամթերքի տարբեր խմբերում ֆիզիկաքիմիական, քիմիական, մանրէաբանական ցուցանիշների որոշման լայն սպեկտր, ինչպես նաև նույնականացման միջոցով սննդամթերքի կեղծիքների հայտնաբերումներ:

2010թ.-ից «ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳՆ» իր փորձարկման լաբորատորիայի միջոցով իրականացնում է սննդամթերքի տրանսգենային բաղադրիչների, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (ԳՁՕ) և գենետիկորեն ձևափոխված միկրոօրգանիզմների (ԳՁՄ) ու դրանց անալոգների որոշման փորձարկումներ` համահունչ միջազգային պահանջներին:

Նմուշներում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (ԳՁՕ) բացակայության դեպքում «ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ընկերությունը անվճար հիմունքներով տրամադրում է «ԳՁՕ չի պարունակում» նշանը:

Փորձարկման լաբորատորիան առաջնորդվում է միջազգայնորեն սահմանված պահանջներով և որպես լավագույն կառավարման ապացույց իրականացնում է տարածքի և շրջակա միջավայրի, աշխատանքի անվտանգության, աշխատատեղերի հիգիենիկ պայմանների ու անձնակազմի առողջության պահպանման ուղղված գործունեություն՝ թափոնների օգտահանում:

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության փորձարկման լաբորատորիան իր արդիական սարքավորումներով, հմուտ և ժամանակակից պատրաստվածություն ունեցող անձնակազմով բավարարում է համապատասխանության գնահատման մարմիններին ներկայացվող չափանիշներին, գրանցված է «ԵՎԱՐՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՌԵԵՍՏՐՈՒՄ» և նշանակված է ԵՏՄ կանոնակարգերով աշխատելու համար՝ պարենային և ոչ պարենային ապրանքախմբերով:

Ընկերությունը կյանքի է կոչել մի շարք ներդրումային ծրագրեր, որոնք անմիջականորեն կապված են ՀՀ-ում սննդամթերքի անվտանգության ռազմավարության առաջնահերթությունների հետ, այդ թվում՝ մանրէաբանական էքսպրես ինդիկացիայի մեթոդների գնահատման և ներդրման առումով: Ընկերությունում ներդրված որակի կառավարման համակարգը և տեղեկատվության էլեկտրոնային կառավարման համակարգը նպաստում են բոլոր ծրագրերի ժամանակին և պատշաճ մակարդակով իրականացմանը, փորձարկման լաբորատորիայի համակարգված գործունեությանը, փորձարարական բազայի արդիականացմանը, մասնագետների պատրաստվածության և կոմպետենտության բարձրացմանը:

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳՆ» իրականացնում է ուսումնախորհրդատվական ծառայությունների մատուցում, ուսուցում և վերապատրաստում, միջազգային ստանդարտների պահանջներով կառավարման համակարգերի ներդրում և գնահատում: Առանձնակի կարևորվում է սննդարդյունաբերության տարբեր ոլորտներում ռիսկերի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի (HACCP) պահանջների ուսուցումը, ինչպես նաև ներդրումը և աուդիտը: Այս գործընթացները նպատակաուղղված են ՀՀ սննդարտադրողների աջակցմանը:

Ընկերությունը «HALAL» սերտիֆիկատներ տրամադրող  մարմնի պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանի Հանրապետությունում:

anim-2-1 anim-2-2 anim-2-3 anim-2-4 anim-2-5 anim-2-6 anim-2-7 anim-2-8
Start Ups