Ուսուցում


Փորձարկման և տրամաչափարկման լաբորատորիաների կոմպետենտությանը ներկայացվող պահանջները համաձայն ISO/IEC 17025:2005 ստանդարտի

29/12/2014

Ուսումնական ծրագիր

ISO/IEC 17025 ստանդարտի կիրառ­ման ոլորտը, հիմնական տերմինները և սահմանումները ​Կառավարման նկատմամբ պահանջ­ները. որակի կառա­վար­ման համա­կարգը, փաստաթղթերի կառավա­րումը, պայմանագրերի վերլուծու­թյունը, ծառայությունների և ռեսուրս­ների ձեռքբերումը, հայտա­տուի սպասարկումը, չհամապատաս­խանող աշխատանքի կառավարումը, ուղղիչ և կանխարգելիչ գործողու­թյուն­ները, ներքին աուդիտները, ղե­կա­վարության կողմից կատարվող վերլուծությունները · Տեխնիկական պահանջները. անձնակազմը, շինությունները և շրջա­կա միջավայրի պայմանները, սարքավորումները, փորձարկումների և ստուգաճշտումների մեթոդները, չափման հետևելիությունը, նմուշա­ռումը, արտադրատեսակների հետ վարվելու կարգը

Ակնկալվող արդյունքը

Ներկայացնել ISO/IEC17025:2005 ստանդարտի հիմնա­դրույթ­ները. ուսուցանել փորձարկ­ման և տրամաչա­փարկ­ման լաբո­րա­տորիաների կոմպետենտությանը ներկայացվող պահանջները:

Նախատեսվող մասնակիցները

Կազմակերպությունների ղեկա­վարներ, համապատասխանության գնահատման մարմինների անձնա­կազմեր, մասնագետներ, փորձագետներ, բուհերի ասախոսներ, ուսանողներ և այլ շահագրգիռ անձինք: ·

Թեսթավորում

Թրեյնինգի տևողությունը` 3 օր (18 ժամ ) Արժեքը` 35000 դրամ

Մանրամասների համար կապնվեք մեզ հետ»

anim-2-1 anim-2-2 anim-2-3 anim-2-4 anim-2-5 anim-2-6 anim-2-7 anim-2-8
Start Ups